Dolda processer vid företagets ägarskifte

Att genomföra ett ägarskifte för ett företag är en känslig process. Processen kan fastna eller till och med avbrytas på grund av olika bakomliggande problem, och det talas sällan om de icke-tekniska aspekterna av processen.

Vad kan orsakerna vara till att antalet ägarskiften- och generationsväxlingar verkar stampa på stället? Det finns naturligtvis många faktorer som påverkar situationen, t.ex. tillång till finansiering, säljaren och köparen verkar inte vara medvetna om varandra eller säljarens oro för framtida utkomst efter avyttringen. Dessutom har inte alla företag, vars ägare gärna skulle sälja sin verksamhet, goda eller ens acceptabla framtidsutsikter.

Företagets ägarskifte är en omfattande process som involverar många saker. Är tidpunkten den rätta, vem tar över, vad är gängse pris, hur blir det med beskattning, avtal, avyttras hela aktiestocken eller endast affärsverksamheten, finansiering mm. tekniska frågor. Som om inte dessa frågeställningar vore tillräckliga så är ett ägarskifte, speciellt en generationsväxling inom familjen eller mellan generationer, ofta ett värdeladdat ämne. Även om man lyckas reda ut de tekniska delarna  av processen så stöter de flesta på utmaningar när det kommer till relationer mellan människor, och dessa kan visa sig vara betyligt mer svårlösta än de rent juridiska aspekterna.

De här aspekterna av ägarskiftet är relaterade till känslor och tolkningar. Man kanske oroar sig för företagets anställda efter ägarskiftet, eller så finns det från säljarens sida tvivel på hur efterträdaren skall lyckas leda och utveckla företaget eller hur hen klarar sig ekonomiskt.Hur förhåller sig samarbetspartners till den nya ägaren, och vad tänker familj och vänner om den nya strukturen? Kan ägarbytet skapa motsättning mellan syskon? Hur kan vi bibehålla goda relationer mellan familjemedlemmar efter att ansvar, tillgångar och makt har delats? Vågar alla vara ärliga mot varandra? Och vilken roll skall den förra ägaren ha i det nya upplägget – blanda sig i eller försöka hålla distans? Hur fyller överlåtaren sina dagar efter skiftet? Hurdant socialt nätverk har överlåtaren efter skiftet?Dessa är endast en bråkdel av de frågor och funderingar som är vanliga i ett generationsskifte, och som undermedvetet kan påverka.

Ibland kan man inte ens veta var skon klämmer. Den överförande parten har kanske en ”konstig känsla” och undviker att mentalt bearbeta det som komma skall. Bortförklaringar läggs på hög när man försöker förklara förseningar. . Närstående och diverse rådgivare vill få en värdering av verksamheten till stånd, men säljaren drar ut på processen och, kanske omedvetet, förhalar processen. Omgivningen ställer sig frågande och undrar vad problemet är – sätter tryck på säljaren att smida medan järnet är varmt – i något skede har verksamheten inte längre förutsättningar att fortsätta överhuvudtaget om processen drar ut på tiden! Detta skapar ännu mer förvirring och säljaren kanske reagerar med ilska eller rädsla på grund av den  belastningen. I värsta fall kan situationen orsaka handlingsförlamning eller depression, då känslorna tar överhand. Eftersom känslor påverkar vårt sätt att kommunicera samt våra beslutsprocesser så är det viktigt att fokusera på hur man bearbetar dem!

Det finns många professionella experter att tillgå när det gäller ägarskifte eller generationsväxling. Konsulter, revisorer, bankpersonal och övriga sakkunniga som kan hjälpa i frågor som värdering och beskattning.Och bra så, det behövs!  Det är samtidigt viktigt att de involverade är medvetena om känslor som väcks och istället för att uppmana parterna att helt lakoniskt vidta åtgärder för att få processen framåt så bör de kunna hjälpa på det emotionella planet. Och om inte de har kompetens för detta borde de åtminstone förstå att vägleda sina klienter till någon som kan bistå med det nödvändinga mentala stödet.

Dela